Século XX

PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX

A CRISE DA SOCIEDADE TRADICIONAL

A EMIGRACIÓN

O AGRARISMO

AS IRMANDADES DA FALA

EVOLUCIÓN DO PENSAMENTO GALEGUISTA

HISTORIA DA LITERATURA (1900-1936)

A POESÍA DO PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX

Xeración de antre dous séculos

A Xeración do 25

AS VANGARDAS EN EUROPA

AS VANGARDAS EN GALICIA

A PROSA DA ÉPOCA NÓS

O Grupo Nós

A XERACIÓN NÓS

A DITADURA FRANQUISTA

A DITADURA (CONTEXTO HISTÓRICO)

A LINGUA E LITERATURA GALEGA NA DITADURA

A POESÍA NA DITADURA

Luís Pimentel Luís Pimentel (1895-1958)

A Xeración do 36 no exilio

A Xeración do 36 en Galicia

Poesía de posguerra Liña do tempo IES María Soliño de Cangas

A CANCIÓN PROTESTA

Promoción de enlace

A Xeración dos 50 ou das Festas Minervais

A PROSA NA DITADURA

NARRATIVA DE POSTGUERRA

A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa

A Nova Narrativa

ÚLTIMO TERZO DO SÉCULO XX

A POESÍA ACTUAL

A xeración dos 80

Colectivos poéticos:

Poetas:

Poesía dos 90

Colectivo poético:

Poetas:

Novísim@s

A PROSA NA ACTUALIDADE
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.